Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Regulamin Płatności

Rozdział 1
Definicje określeń użytych w regulaminie

1. Użyte w dalszej części Regulaminu wyrażenia maja następujące znaczenie:
a. Kancelaria – Kancelaria Piotr Kaczmarek i Partnerzy z siedzibą przy ul. WARSZAWSKA 96/51 80-180 GDAŃSK, NIP: 6651465648, adres e-mail: biuro@adwokatgd.pl
b. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi Kancelarii,
c. porada prawna – usługa prawna polegająca na udzieleniu przez Kancelarię odpowiedzi na zadane pytanie w jednej z form wskazanych w pkt 9. rozdziału 2.
d. umowa – umowa o świadczenie porad prawnych zawarta pomiędzy Klientem a Kancelarią na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
e. serwis – serwis internetowy Kancelarii dostępny na stronie internetowej adwokatgd.pl,
f. dzień roboczy – każdy dzień za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy a także innych dni w których Kancelaria nie świadczy usług dla Klientów (informacja o takich dniach jest podawana do publicznej wiadomości).

Rozdział 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez Kancelarię porad prawnych drogą elektroniczną, zasady zawarcia i wykonania przez Kancelarię umowy.
2. Regulamin jest częścią umowy zawieranej pomiędzy Kancelarią a Klientem.
3. Zawarcie umowy następuje w chwili wpłynięcia na rachunek bankowy Kancelarii opłaty uiszczonej za poradę prawną. 
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzeby wykonania usługi oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
5. Kancelaria nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez siebie usług w celach niezgodnych z prawem.
6. Wykonawcą oferowanych porad prawnych jest Kancelaria lub dalszy zleceniobiorca wskazany przez Kancelarię.
7. Kancelaria przy wykonywaniu umowy zobowiązuje się do zachowania rzetelności i należytej staranności.
8. Porady prawne świadczone przez Kancelarię są płatne z góry.
9. Porady prawne ze względu na stopień skomplikowania podzielone są na dwa rodzaje:
a. porada prawna podstawowa – obejmuje wyłącznie przedstawienie przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu
b. porada prawna rozszerzona – obejmuje wszystkie elementy wskazane w poradzie standardowej oraz analizę dokumentów sprawy przesłanych przez Klienta
10. Ceny za poszczególne porady prawne podane są w cenniku znajdującym się w serwisie.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.
12. Akceptując niniejszy regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do zrealizowania porady prawnej. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2014.1662)

Rozdział 3
Szczegółowe zasady wykonywania usługi

1. Zgłoszenie pytania następuje za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza.
2. Pytanie powinno w sposób niebudzący wątpliwości wskazywać problem, którego ma dotyczyć porada prawna. W pytaniu należy przytoczyć wyczerpująco wszystkie okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na interpretację przepisów.
3. W przypadku gdy pytanie dotyczy kwestii innych niż prawne lub dotyczy spraw prawnych nie wchodzących w zakres działalności Kancelarii (wskazany szczegółowo w serwisie), Kancelaria odmawia świadczenia porady prawnej i zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy Klienta.
4. Brak wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii lub nie otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3 rozdziału 2. w przeciągu 4 dni roboczych od przesłania wypełnionego formularza przez Klienta skutkuje niepodjęciem przez Kancelarie opracowania porady. Jeżeli wpłaty dokonano po tym terminie Klient zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej Kancelarii biuro@adwokatgd.pl informacje zawierającej datę wysłania formularza oraz opis problemu w nim opisanego.
5. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia pytania o dodatkowe informacje niezbędne do udzielenia porady prawnej, Kancelaria może niezwłocznie zwrócić się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o przekazanie brakujących informacji. W przypadku ich nie otrzymania w terminie 2 dni roboczych, dalsze świadczenie porady prawnej oparte będzie o dotychczasowe informacje.
6. Uzupełnienie danych przez Klienta, na podstawie zadanego przez Kancelarię zapytania nie wymaga dodatkowych opłat.
7. Porada prawna zostanie przesłana Klientowi w ciągu 2 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po zadaniu pytania. Do okresu tego nie wlicza się dni niebędących dniami roboczymi.
8. W sytuacji wskazanej w pkt. 4 zdanie 2 rozdziału 3, termin udzielenia odpowiedzi o którym mowa w punkcie poprzedzającym biegnie od chwili wpłynięcia informacji do Kancelarii. Natomiast w sytuacji wskazanej w pkt. 5 termin ten biegnie od chwili uzyskania pełnych danych przez Kancelarię.
9. Klient otrzymuje cały materialny efekt porady prawnej w formie elektronicznej.
10. W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej porady prawnej, zgodnie z ustalonymi warunkami, Klient otrzyma zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi.


Rozdział 4
Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl

1. Płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
2. Klient, po zatwierdzeniu formularza i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Przelewy24 będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Przelewy24 będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.
3. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Przelewy24 zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System Przelewy24, płatność może nie zostać zrealizowana.
4. Płatności za usługi dodatkowe mogą być opłacone w formie generowanego linku do płatności z wykorzystaniem systemu Przelewy24. Taki link zostanie wysłany klientowi w formie e-mail lub wiadomości sms.

Rozdział 5
Cennik
1. Koszt porady standardowej wynosi 250 zł
2. Koszt porady rozszerzonej wynosi 400 zł
3. Ceny porad prawnych i usług z uwagi na ich różnorodność ustalane są indywidualnie. 

Rozdział  6 
Reklamacje
Reklamacje dotyczące płatności przyjmowane są w poniżej wymienionej formie:

  1. w formie pisemnej:
  2. przesyłką pocztową na adres: PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska, lub
  3. bezpośrednio w siedzibie PayPro 
  4. w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej: serwis@przelewy24.pl ; poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.przelewy24.pl/pomoc 

i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty). 

Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje