Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Uprawomocnienie wyroku rozwodowego

Kiedy następuje uprawomocnienie wyroku rozwodowego? Jest to jedno z najczęściej zadawanych przez klientów pytań, po ogłoszeniu wyroku. Jak przebiega uprawomocnienie, w jakim terminie oraz czym tak naprawdę jest, a także jakie niesie za sobą konsekwencje – dowiesz się w tym artykule.

Sprawa rozwodowa a uprawomocnienie wyroku

Chwila, w której wyrok stanie się prawomocny, jest niezwykle istotna – to właśnie z tą datą sprawa rozwodowa zostaje formalnie zakończona, a małżeństwo przestaje istnieć. W tej chwili wygasa również możliwość zaskarżenia wyroku, jak i wycofania powództwa.

Jednak moment, w którym wyrok ulega uprawomocnieniu, jest zależny od kilku czynników. W innym terminie dochodzi do uprawomocnienia się wyroku sądu I instancji i II instancji.

Sąd, do którego jest składany pozew o rozwód, to sąd I instancji. Natomiast sądem, do którego trafia apelacja, jest sąd II instancji. Jego wyrok staje się prawomocny już w momencie ogłoszenia go podczas rozprawy w sprawie rozwodowej.

Sąd I instancji wydaje prawomocny wyrok w terminie 7 dni od chwili ogłoszenia, o ile żadna ze stron nie złożyła wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku. Jeśli jednak do tego dojdzie, sąd powinien w terminie 30 dni sporządzić, a następnie wysłać pocztą pisemne uzasadnienie. Wówczas uprawomocnienie nastąpi w terminie 14 dni od momentu doręczenia, o ile strona, która złożyła ten wniosek, nie wniesie apelacji. Jeśli natomiast żadna ze stron nie wniesie o uzasadnienie, mimo to, ma prawo do złożenia apelacji w ciągu 14 dni od upływu 7-dniowego terminu na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, czyli łącznie w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku podczas rozprawy rozwodowej.

Wyrok sądu I instancji staje się prawomocny dopiero po upływie obu tych terminów, o ile żadna ze stron nie wniesie apelacji.

Apelacja od wyroku rozwodowego

Jeśli apelacja od wyroku rozwodowego zostanie wniesiona, wówczas do uprawomocnienia wyroku dochodzi w dniu wydania wyroku przez sąd II instancji. Jest możliwość, że sąd II instancji, na skutek złożonej apelacji, uchyli zaskarżony wyrok I instancji i skieruje sprawę do ponownego rozpoznania. Oznacza to, że sprawa wróci do sądu I instancji i będzie toczyła się od początku.

Zaskarżenie pierwszego punktu wyroku, który orzeka rozwód i ewentualną winę którejś ze stron, powoduje zaskarżenie wyroku w całości, co uniemożliwia jego uprawomocnienie się. Jeśli natomiast apelacja dotyczy zaskarżenia kolejnych punktów, wszystkie pozostałe stają się prawomocne z upływem terminu ich zaskarżenia. Wówczas rozwód staje się prawomocny, a zmianie mogą ulec jedynie pozostałe punkty wyroku, które rozważy sąd apelacyjny. Mogą być to zmiany dotyczące np. podziału majątku wspólnego, wysokości alimentów czy kosztów postępowania.

Prawomocny wyrok

W momencie uprawomocnienia się wyroku w sprawie rozwodowej, każda ze stron ma możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu wyroku ze stwierdzeniem prawomocności. Jeśli wyrok zawiera również orzeczenie o kosztach przysługujących którejś ze stron lub o alimentach, wówczas strona może złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku z klauzulą wykonalności. Oba wnioski należy składać do sądu, w którym znajdują się akta sprawy.

Adwokat Gdańsk i Adwokat Gdynia – Pomożemy Ci w Twojej sprawie rozwodowej!