Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Podział majątku – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w momencie zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Wyjątkiem jest podpisanie przez małżonków intercyzy, czyli tzw. rozdzielności majątkowej. Małżonkowie mają jednak prawo do rozszerzenia lub ograniczenia wspólności majątkowej przy pomocy umowy majątkowej zawartej u notariusza.
Oznacza to możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobku.

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, dzięki którym przybliżymy Wam temat podziału majątku.

1.W jaki sposób można dokonać podziału majątku?

Możliwe są dwa sposoby:

– podział umowny (podstawą jest umowa zawarta między stronami),

– podział sądowy (podstawą jest orzeczenie sądu, postanowienie o podziale majątku lub wyrok orzekający rozwód).

2. Kiedy następuje ustanie wspólności majątkowej?

Do ustania wspólności majątkowej może dojść w wyniku:

– prawomocnego wyroku rozwodowego,

– ogłoszenia separacji,

– unieważnienia małżeństwa,

– śmierci jednego z małżonków,

– ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,

– ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków,

– sądownej rozdzielności majątkowej,

– zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej (intercyzy).

3. Jaki majątek jest przedmiotem podziału majątkowego?

Przedmiotem podziału jest wyłącznie majątek wspólny małżonków.

4. Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Do majątku wspólnego należy wszystko to, co małżonkowie nabyli w trakcie trwania związku małżeńskiego. Aktywa nabyte zarówno wspólnie przez oboje, jak i każdego
z małżonków z osobna.

Do majątku wspólnego zalicza się:

– wynagrodzenia za pracę oraz dochody z działalności gospodarczej,

– środki zgromadzone w funduszach emerytalnych,

– dochody z majątku wspólnego oraz majątków osobistych obojga (w tym np. czynszu za wynajem mieszkania będącego własnością osobistą jednego z małżonków).

5. Jakie udziały w majątku wspólnym ma każdy z małżonków?

Co do zasady, małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przed zawarciem małżeństwa zawarli intercyzę.

6. Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma znaczenie przy podziale majątku?

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków nie oznacza, że musi być on stratny w sprawie o podział majątku wspólnego.

7. Kiedy sąd może ustalić nierówny podział majątku wspólnego?

Zgodnie z art. 43 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków
ma prawo żądać ustalenia nierównego podziału majątku, z uwzględnieniem stopnia, w jakim przyczynił się on do powstania majątku wspólnego. Sąd ustala jednak nierówny podział wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

8. Czym jest intercyza i kiedy można jej dokonać?

Intercyza, czyli małżeńska umowa majątkowa, to umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową. Jej regulacje opisuje art. 47 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego. Może zostać zawarta przed lub po wstąpieniu w związek małżeński. W trakcie jego trwania może również zostać zmieniona bądź rozwiązana.
Zawarta przed – w sprawie o podział majątku po rozwodzie –
sprawia, że małżonkowie po prostu zachowują swój majątek osobisty.

9. Czy przy podziale majątku uwzględniane są również długi?

Nie. Przy podziale sąd bierze pod uwagę wyłącznie aktywa małżonków.

10. Kiedy można wystąpić o podział majątkowy?

Podział majątkowy nie ulega przedawnieniu i może zostać dokonany w każdym momencie po ustaniu związku małżeńskiego.

Kancelaria Radcy Prawnego Gdańsk i Kancelaria Radcy Prawnego Gdynia – Doradzimy Ci w Twojej sprawie o podział majątku!