Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej ma wpływ na alimenty i kontakty z dziećmi?

Władza rodzicielska to nic innego jak sprawowanie pieczy nad dzieckiem i dbaniem o jego dobro. Przysługuje ona obojgu rodzicom i trwa aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Co jednak w sytuacji, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej lub została mu ona ograniczona bądź zawieszona? Jaka jest relacja władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem/alimenty?

Władza rodzicielska

Zwykle władzę rodzicielską sprawuje oboje rodziców dziecka, zdarza się jednak, że z różnych przyczyn sąd postanawia ograniczyć, zawiesić czy pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z rodziców lub ich obojga. Powodem takiej sytuacji może być m.in. stosowanie przez danego rodzica przemocy wobec dziecka, nieinteresowanie się jego życiem i niebranie w nim czynnego udziału.

Jak już zostało wspomniane, władza rodzicielska polega przede wszystkim na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem i zarządzaniu jego majątkiem. Zadaniem rodzica jest dbać o dobro dziecka i w razie potrzeby reprezentowanie go przed różnymi instytucjami. Warto jednak pamiętać, że władza rodzicielska to nie to samo co obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania dziecka i jego wychowania, będący wynikiem więzi pokrewieństwa między rodzicem a dzieckiem. Dlatego też relacja pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty jest inna, niż większości osób błędnie zakłada.

Brak władzy rodzicielskiej a alimenty

Obowiązek alimentacyjny to codzienność w przypadku osób, które się rozstały, jednak mają wspólne dzieci. Jest on zarządzony przez sąd i zazwyczaj odnosi się do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Świadczenie pieniężne jest nakładane zwykle na tego z rodziców, które nie mieszka z dzieckiem. Gdy ten sam rodzic zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego obowiązek alimentacyjny jest wciąż aktualny! Nie ma znaczenia, czy rodzic ma pełnie praw rodzicielskich, czy też zostały mu one ograniczone lub zawieszone. Obowiązek alimentacyjny jest niezależny od posiadania lub nie władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Co w przypadku, gdy rodzic nie ma władzy rodzicielskiej i boi się, że jego kontakty z dzieckiem są zagrożone? I w tej sytuacji należy podkreślić, że kontakt z dzieckiem nie jest w żaden sposób uzależniony od posiadania lub braku władzy rodzicielskiej. Co więcej, rodzic ma prawo i wręcz obowiązek widywać się z dzieckiem. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy rodzic ma z uzasadnionych przyczyn ograniczone lub zakazane kontakty z dzieckiem, jednak jeśli chodzi o relację władza rodzicielska a widzenia z dzieckiem, są to dwie niezależne od siebie kwestie.