Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Wszystko co musisz wiedzieć o podwyższeniu alimentów na dzieci

Czy i kiedy można wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko?

Jak zapewne dobrze wiesz, sąd ustalając wysokość alimentów bierze pod uwagę możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów, a także usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka. Sąd orzeka na podstawie stanu stwierdzonego w chwili wydawania wyroku. Wysokość alimentów nie jest ustalana „raz na zawsze”, może ulec zmianie. Jeżeli od poprzedniego wyroku uległy zmianie potrzeby dziecka lub sytuacja majątkowa i zarobkowa zobowiązanego do alimentacji, możliwe jest wystąpienie do sądu z pozwem o zmianę wysokości alimentów. Można wnioskować o obniżenie, podwyższenie lub uchylenie alimentów.

 • Zobowiązany do alimentacji otrzymał podwyżkę lub zmienił pracę na lepiej płatną
 • Zobowiązany do alimentacji otrzymał podwyżkę lub zmienił pracę na lepiej płatną
 • Zobowiązany do alimentacji odziedziczył wartościowy spadek
 • Dzieci zobowiązanego do alimentacji usamodzielniły się finansowo
 • Wzrosły wydatki związane z dorastaniem dziecka
 • Pogorszył się stan zdrowotny osoby uprawnionej do alimentacji
 • Zmniejszyły się możliwości zarobkowe rodzica, z którym dziecko mieszka
 • Każdy powód ubiegania się o wyższe alimenty musi być zawsze dobrze udokumentowany

Do jakiego sądu należy wnieść pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. Który sąd będzie właściwy?
Może to być sąd miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów lub miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej do alimentacji. Wybór sądu należy do rodzica, który składa pozew.

Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie to pozew o podwyższenie alimentów w jego imieniu składa rodzic, który się nim opiekuje. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie, pozew wnosi samodzielnie lub za pomocą pełnomocnika.

Pozew o podwyższenie alimentów jest zwolniony z kosztów sądowych.

Co powinien zawierać pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew powinien zawierać
 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego pozew jest wnoszony
 • oznaczenie stron: imię, nazwisko i adres powoda (powodem jest dziecko) oraz pozwanego
 • informację o tym, że jest to pozew o podwyższenie alimentów
 • wartość przedmiotu sporu (12 x różnica między dotychczasową wysokością alimentów a wnioskowanymi alimentami)
 • uzasadnienie żądania podwyższenia alimentów i dowody (m.in. dokumentacja lekarska, rachunki za lekarstwa i wizyty lekarskie, zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach dodatkowych, zaświadczenia ze szkoły o przyjęciu na studia, dokument o wysokości czesnego, zestawienie miesięcznych wydatków koniecznych do utrzymania uprawnionego wraz z fakturami i rachunkami, zeznania świadków itp.)
 • listę załączników
 • własnoręczny podpis
Dobrze przygotowany pozew powinien jednoznacznie wskazywać istotne zmiany do jakich doszło od ostatniego wyroku w sprawie alimentów.

Czy dziecko pełnoletnie może złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Czy wiesz, że obowiązek alimentacyjny rodziców nie jest prawnie ograniczony przez wiek? Uzyskanie pełnoletności przez dziecko nie zwalnia automatycznie rodziców z obowiązku alimentacyjnego.

Dziecko pełnoletnie może otrzymywać alimenty, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb życiowych, w przypadku gdy studiuje, gdy z powodu niepełnosprawności nie może podjąć pracy lub gdy przewlekle choruje.

Dziecko pełnoletnie może również  wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów.

Rodzice  zobowiązani do alimentacji mają  jednak prawo do uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka pełnoletniego, w sytuacji gdy przekazywanie świadczeń alimentacyjnych jest połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub  jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Poprzez nadmierny uszczerbek rozumie się sytuacje,  w których zapłata świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanego mogłaby doprowadzić go do stanu ubóstwa lub utraty zdrowia.

Do jakiej kwoty można podwyższyć alimenty?

Prawo nie określa maksymalnej wysokości alimentów. Tak jak już wspominaliśmy, przy ustalaniu kwoty alimentów sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Dodatkowo sąd przyjmuje, że poziom życia uprawnionego do alimentacji musi być przynajmniej taki, jak jego rodziców.

Jak często można składać pozew o podwyższenie alimentów?

Podobnie jak w przypadku maksymalnej wysokości alimentów, prawo również nie definiuje okresu czasu jaki musi minąć pomiędzy kolejnymi sprawami alimentacyjnymi. Art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi:  ,,W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”  Sąd bierze pod uwagę, czy doszło do istotnej „zmiany okoliczności” w porównaniu z ostatnią sprawą. W przypadku nagłych sytuacji typu wypadek dziecka czy utrata pracy przez osobę opiekującą się dzieckiem, zasadne jest złożenie pozwu po zaistnieniu tych okoliczności.Jesteś z Gdańska, Gdynii lub okolic? Potrzebujesz porady prawnej w zakresie podwyższania alimentów? Chcesz wnieść pozew? Zachęcamy do kontaktu i spotkania w kancelarii. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.