Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

5 najczęstszych błędów przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego

Testament sporządzony własnoręcznie jest najpopularniejszą i najłatwiejszą do zrealizowania formą testamentu przewidzianą przez prawo. Aby taki testament był ważny, musi spełnić kilka warunków. Dzisiaj przedstawiamy pięć najczęstszych błędów popełnianych przy sporządzaniu testamentu samodzielnie.

Sporządzenie testamentu z inną osobą

Należy pamiętać, że testament jest zawsze rozporządzeniem tylko jednego spadkodawcy, dlatego nie może być sporządzony wspólnie z inną osobą. Testament wspólny będzie w świetle prawa nieważny. Dobrym przykładem nieważnego testamentu jest wspólny testament małżeński.

Testament napisany na komputerze lub na maszynie

Zdarzają się sytuacje, gdy spadkodawcy sporządzają swój testament na komputerze lub maszynie, składając na wydruku własnoręczny podpis. Niestety prawo spadkowe taki testament uznaje za nieważny. Testament holograficzny musi być sporządzany pismem odręcznym z użyciem długopisu, pióra lub ołówka.

Testament sporządzony przez przedstawiciela

Testament musi być sporządzony osobiście przez spadkodawcę. Testament, który zostanie podyktowany drugiej osobie nie będzie ważny w świetle prawa.

Brak podpisu osoby sporządzającej testament

Nieważność testamentu może być spowodowana również brakiem podpisu spadkodawcy. Pod treścią testamentu zawsze musi znajdować się odręczny podpis. Należy pamiętać, że nie mogą to być inicjały ani parafa.

Brak daty na testamencie

W przeciwieństwie do powodów podanych powyżej brat daty na testamencie nie powoduje automatycznie nieważności testamentu. Umieszczenie daty na testamencie jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze testament może sporządzić tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych tj. osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Po drugie w przypadku istnienia kilku testamentów, brany pod uwagę jest ostatni testament sporządzony przed śmiercią. W przypadku braku daty sąd może określić przybliżoną datę sporządzenia testamentu na podstawie postępowania dowodowego.

Jeżeli masz pytania z zakresu prawa spadkowego, skontaktuj się naszą kancelarią.