Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Intercyza – umowa majątkowa małżeńska

Dzisiaj pod lupę bierzemy intercyzę.  Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem,  z chwilą zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Małżonkowie lub narzeczeni mogą jednak zawrzeć umowę majątkową małżeńską, potocznie zwaną intercyzą. Jest to umowa małżeńska, która może ustanowić rozdzielność majątkową lub rozszerzyć / ograniczyć wspólność ustawową.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące umowy majątkowej małżeńskiej.

Gdzie i w jaki sposób podpisuje się intercyzę?

Aby zawrzeć intercyzę narzeczeni lub małżonkowie muszą udać się do notariusza.  Jeżeli intercyza jest zawierana przed ślubem trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty, natomiast jeżeli już po zawarciu małżeństwa dodatkowo trzeba mieć przy sobie skrócony akt małżeństwa.  Umowa majątkowa małżeńska jest zawierana w formie aktu notarialnego i może być zawarta, jeżeli obie strony są ze sobą zgodne, nie są ubezwłasnowolnione i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Czy intercyzę trzeba zawrzeć osobiście czy można zrobić to przez pełnomocnika?

Nie trzeba osobiście uczestniczyć w podpisywaniu intercyzy. Intercyzę można zawrzeć przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo musi zostać dokonane w formie aktu notarialnego u notariusza i precyzyjnie określać strony umowy i postawienia tej umowy.

Kiedy można podpisać umowę majątkową małżeńską?

Umowę majątkową małżeńską można podpisać zarówno przed ślubem, jak również w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku podpisania intercyzy przed ślubem, umowa zaczyna obowiązywać od momentu zawarcia małżeństwa. Można ją zawrzeć najpóźniej na dzień przed ceremonią ślubną. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia małżeństwa,  intercyza będzie nieważna.

Czy intercyza oznacza zawsze całkowitą rozdzielność majątkową?

Intercyza jest umową majątkową, która określa stosunki majątkowe między małżonkami. Nie zawsze jest to całkowita rozdzielność majątkowa. Są różne rodzaje intercyz:  intercyza wprowadzająca rozdzielność majątkową, intercyza wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków oraz intercyza rozszerzająca lub ograniczająca ustawową wspólność majątkową. Przykładowo za pomocą intercyzy rozszerzającej wspólność ustawową, można mieszkanie kupione przez jedno z małżonków jeszcze przed ślubem wprowadzić do majątku wspólnego małżonków.

Na czym polega intercyza wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków?

Intercyza wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków jest najczęściej zawierana wtedy, kiedy jedna z osób w małżeństwie nie może powiększać swojego majątku w czasie trwania umowy majątkowej małżeńskiej ze względu na okoliczności np. na stan zdrowia lub zajmowanie się domem/wychowanie dzieci. W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej, ale  po ustaniu małżeństwa osoba o niższych dorobkach może żądać ich wyrównania.

Czy można zmienić lub rozwiązać intercyzę?

Umowa majątkowa małżeńska nie jest dokumentem, który wiąże na całe życie. Treść intercyzy można za obopólną zgodą małżonków w każdej chwili zmienić  lub nawet rozwiązać. Zmian należy dokonać  za pomocą aktu notarialnego.

Czy intercyza wpływa również na inne aspekty życia poza kwestią rozdziału majątku?

Rozdzielność majątkowa ma m.in. wpływ na niemożność rozliczania podatków wspólnie z małżonkiem, jak również na małżeńską zdolność kredytową.

Czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie ustawowe po zmarłym małżonku?

Umowa majątkowa małżeńska nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie ustawowe, co oznacza, że małżonek po zmarłym ma prawo do spadku i dziedziczenia jego majątku, zarówno majątku nabytego podczas trwania małżeństwa, jak i majątku nabytego przez zawarciem małżeństwa.

Potrzebujesz doradztwa prawnego w zakresie intercyzy? Szukasz adwokata w Gdańsku? Zadzwoń do Nas.