Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Podział majątku w konkubinacie

Rozpad pożycia małżeńskiego zakończony rozwodem skutkuje obligatoryjnym podziałem wspólnego majątku. Jednak coraz więcej osób decyduje się na życie w związku nieformalnym, czyli konkubinacie. W takim wypadku podział wygląda zupełnie inaczej i nierzadko okazuje się trudniejszy. Partnerzy często decydują się na sądowy podział majątku, zwłaszcza, jeśli gromadzili go wspólnie, ale również wtedy, kiedy nie potrafią się porozumieć. Jak zatem wygląda kwestia podziału majątku w konkubinacie?

Podział majątku w konkubinacie a małżeństwie

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujące małżeńską wspólność ustawową nie mają zastosowania dla par żyjących w konkubinacie, nawet w drodze analogii. Wiele par w związkach nieformalnych wychodzi z założenia, że przy ewentualnym rozstaniu bez problemu podzielą się „wspólnym majątkiem”. Sytuacja jest prosta, jeśli każdy z partnerów dysponował nim oddzielnie i samodzielnie dokonywał zakupów np. nieruchomości, podpisując umowy wyłącznie na swoje nazwisko. Problem pojawia się w momencie, gdy konkubenci wspólnie nabywali majątek, jednak w zawartych umowach został wskazany wyłącznie jeden partner. 

Podział majątku w konkubinacie jest znacznie trudniejszy niż w małżeństwie. Prawo polskie nie przewiduje szczególnych uprawnień dla osób żyjących w związkach nieformalnych. Istnieje jednak możliwość sądowego podziału wspólnie zgromadzonego przez nich majątku. Na jakich zasadach?

Podział majątku w konkubinacie

Podział w związku nieformalnym odbywa się w oparciu o ogólne przepisy Kodeksu cywilnego. Jeśli para posiada „wspólny majątek” konieczne będzie przeprowadzenie dwóch oddzielnych postępowań sądowych.

W podziale majątku zastosowanie będą miały przepisy prawa cywilnego dotyczące:

  • współwłasności w częściach ułamkowych wraz z jej zniesieniem,
  • bezpodstawnego wzbogacenia,
  • spółki cywilnej.

Jak zabezpieczyć swoje sprawy majątkowe w konkubinacie?

Istnieje kilka możliwości, które pomogą zabezpieczyć majątek konkubentów na wypadek rozstania.

  • zawieranie umów wyłącznie w formie pisemnej, przez oboje partnerów; w przypadku zakupu nieruchomości i podpisania umowy w formie aktu notarialnego, oboje zostaną współwłaścicielami, niezależnie od tego, za czyje środki pieniężne została nabyta
  • dokumentowanie wszystkich czynności dotyczących wspólnego majątku, m.in. wyciągów bankowych, rachunków, faktur czy umów,
  • w przypadku nabycia wartościowego przedmiotu przez jednego z partnerów warto, aby drugi domagał się przeniesienia na niego współudziału we własności danej rzeczy.

Kancelaria Gdańsk i Kancelaria Gdynia – pomożemy Ci w Twojej sprawie o podział majątku!